Vision Photo & Video, LLC | Ice Vault Wayne 2018

Basic1n2-PrgBasic3-PrgBasic4AB-PrgBasic5AB-PrgBasic6AB-PrgBasic346-ElementsBegiNHighBeg-CMBeginnerAB-PrgFreeskate1An1B-PrgFreeskate1C-PrgFreeskate1n3-CMFreeskate2AB-PrgFreeskate3AB-PrgFreeskate4AB-PrgFreeskate5AB-PrgHighBeginnerAB-PrgHighBeginnerC-PrgNoTest-CMNoTestABWB-FSNoTestCDWB-FSPreFreeskate-CMPreFreeskateAnB-PrgPreFreeskateCnD-PrgPrelimABWB-FSPrelimCDWB-FSPrelimTT-FSPrePrelim-CMPrePrelimABWB-FSPrePrelimTTAnB-FS