Basic1n2-FSBasic2n3n6Elem-NoTestWBCompBasic3n5-FSBasic4-GrpAnBBasic6-FSBegnHighBeg-FSFReeskate5nPreFS345and-PreFSPreFreeJuvPairsMensPreBronze-MensBronzeNoTestWB-NoTestWBBoysPreFSFS1-PreFS6PrgPrelimWB-FSPrePrelimTT-Prelim3n4PrePrelimWB-PrePrelimWBBoysShowcaseLightElements-ShowcaseDuetSnowPlow-SamFSSOLadiesSingles-Level123 1st PhotosSOLadiesSinglesCompLevel6-4th PhotosSOMenSinglesCompLevel2n4-LadiesSingleLevel4 2nd PhotosSOMenSinglesCompLevel5n6-3rd PhotosSOSoloDanceLevel- 9th SetSOUnifiedPairsLevel1-GrpABC 5th PhotosSOUnifiedPairsLevel2GrpAnB-Level2 7th SetSOUnifiedPairsLevel3- 8th SetSOUnifiedSimiliarPairsLevel1GrpAMen-GrpBLadies 6th SetSOUnifiedSynchroTmExhib-10th SetSynchroLevel1-CentralParkSynchroLevel1-PhilaSymmetrySynchroLevel1-PreciselyRightSynchroLevel1-SynchroettesSynchroLevel2-PhilaSymmetrySynchroLevel2-SynchroettesSynchroLevel3-SynchroettesTheaterOnIce-IntermediateandPrelim